Privacy Policy van Linda Beenen, eigenaresse van  'O mijn Lijfje' hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.                                                                        In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens.                                         Linda Beenen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ik in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - ik vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Linda Beenen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via tel: 06 50 696 211 of omijnlijfje@ziggo.nl.                      Linda Beenen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinde; - Communicatie naar Huisarts, Podotherapeut of zorgmederwerkers in een instelling - Het uitvoering geven aan een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Linda Beenen de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres; -  en medische noodzakelijke gevens voor de voet; - huid; - fysieke & mentale zorg (massages, cupping-therapie, ontspanning-therapie, coaching, bodyforming).                                                                               Uw persoonsgegevens worden door Linda Beenen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de behandel overeekomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. - Mits de persoon 1 jaar niet geweest is dan verwijder ik alle gevens na een jaar.